Privacy

Privacyverklaring  Het Snoepeiland- All4fun

1 )  Algemeen

Het Snoepeiland- All4fun  hecht veel waarde aan de bescherming van je persoonsgegevens en jouw privacy.

In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Het Snoepeiland- All4fun houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR).


Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval :


Je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring

Verwerking van je persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt

We vragen om je uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van je persoonsgegevens

Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van je persoonsgegevens gewaarborgd is.

We geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.

We op de hoogte zijn van je rechten als betrokken persoon omtrent je persoonsgegevens, en je hierop willen attent maken en deze willen respecteren.


Als Het Snoepeiland- All4fun zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens


Het Snoepeiland–All4fun

Hoevelei 19, 2630 Aartselaar

privacy@snoepeiland.be


2 ) Waarom verwerken wij persoonsgegevens?


Jouw persoonsgegevens worden door Het Snoepeilnd- All4fun verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden :

Om bestellingen te plaatsen bij Het Snoepeiland-All4fun (uitvoering overeenkomst)

Om leveringen/ophalingen te laten uitvoeren door Het Snoepeiland - All4fun  ( uitvoering overeenkomst )

Om deel te nemen aan activiteiten/wedstrijden georganiseerd door Het Snoepeiland- All4fun

Het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen (toestemming betrokkene)


Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van jou vragen, opslaan, verzamelen en verwerken.

Persoonlijke identificatiegegevens: naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e mailadres

Rijksregisternummer

Persoonlijke kenmerken: ,geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, nationaliteit

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.


3 ) Verstrekking aan derden


De gegevens die je aan ons geeft, kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.


Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen dan diegene waarmee we een verwerkersovereenkomst hebben afgesloten.

Met deze partijen maken wij uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van jouw persoonsgegevens te waarborgen.


Verder zullen wij de verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven tenzij dit wettelijk verplicht en/of toegestaan is.


Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien je ons hier toestemming voor geeft.

Je hebt het recht om deze toestemming ten allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan.


Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU


4 ) Minderjarigen


Wij verwerken alleen persoonsgegevens van personen jonger dan 18 jaar indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger.


5 ) Bewaartermijn


Het Snoepeiland- All4fun bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Het Snoepeiland-All4fun verbindt zich ertoe de gegevens niet langer bij te houden dan 10 jaar na het laatste gebruik van deze gegevens.


6 )Beveiliging van de gegevens


Volgende passende technische en organisatorische maatregelen zijn genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking

Alle personen die namens Het Snoepeilnd-All4fun van je gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.

We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen.

Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.

We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen.

Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.


7 ) Je rechten omtrent je gegevens


Je hebt recht op inzage, kopie, aanpassing of het wissen van de persoonsgegevens die wij ontvangen hebben. Via het hoger vermelde adres kun je ons hiervoor contacteren.Tevens kun je bezwaar indienen tegen de verwerking van je persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers.Ook heb je het recht om de verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of in jouw opdracht direct aan een andere partij. Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.


8 )  Klachten


Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen.Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacycommissie, dit is de toezichthoudende instantie op het gebied van de privacybescherming.


9 ) Wijziging privacyverklaring


Het Snoepeiland- All4fun kan de privacyverklaring steeds wijzigen.

Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website.


De laatste wijziging gebeurde op 19 juni 2018.

Het Snoepeiland - All4fun

Snoep en Ballonnenwinkel


Hoevelei 19 - 2630 Aartselaar


Openingsuren


Maandag : Gesloten

Dinsdag tot vrijdag : 12 tot 17.00 uur

Zaterdag : 10 tot 17.00 uur


Zon en feestdagen : Gesloten

Contacteer ons...


Mail : info (at) snoepeiland.be


Tel : 0493.96.52.06